Doporučení pro zkvalitnění hodnocení v souladu s cíli

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Podporujte vytváření a využívání ověřovacích nástrojů pro hodnocení dosahovaných výsledků vzdělávání v souladu s požadovanými cíli vzdělávání uvedenými v ŠVP

Důležitá

  • Systematicky a cíleně vyhodnocujte dosahované výsledky dle ŠVP.
Méně důležitá
  • Zapojte se do výměny zkušeností s dalšími středisky v oblasti hodnocení výsledků účastníků. 

úvodní vysvětlení
kritérium