Doporučení pro zkvalitnění využívání informací o výsledcích vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zaměřte se na průběh hodnotících jednání  kdosaženým výsledkům vzdělávání s cílem zamezit formalismu, klaďte důraz na analýzu příčin úspěšnosti/neúspěšnosti účastníků a přijímejte vhodná opatření ke zlepšení​, dbejte na důsledné a pravidelné vyhodnocování účinnosti již přijatých opatření. Soustřeďte se na to, co funguje, co se osvědčilo, co má potenciál být dále rozvíjeno.

Důležitá

  • Přijímejte opatření ke snižování neúspěšnosti účastníků a kázeňských problémů, poskytujte podporu nadaným účastníkům a účastníkům se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Spolupracujte s rodiči nezletilých účastníků při poskytování informací o průběhu a výsledcích vzdělávání a zejména dosahovaném pokroku účastníků. Využívejte osvědčených způsobů osobní komunikace, prostředků digitálních technologií a zavedených informačních systémů střediska. 
Méně důležitá
  • Předávejte si vzájemné zkušenosti s hodnocením výsledků vzdělávání účastníků v rámci spolupráce s ostatními středisky.

úvodní vysvětlení
kritérium