Doporučení pro zkvalitnění systému sledování výsledků vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Podporujte vzájemnou spolupráci všech pedagogických pracovníků včetně vedení střediska zaměřenou na práci s výsledky účastníků. Dosahované výsledky vzájemné spolupráce vyhodnocujte.
  • Nastavte efektivní systém hodnocení výsledků vzdělávání účastníků. Nastavte společně cíle, kritéria, ukazatele a nástroje hodnocení.
  • Zapojujte účastníky do soutěží a z dosažených výsledků využívejte informace k jejich dalšímu zlepšování.
 

Důležitá

  • Zajistěte předávání informací o výsledcích účastníků všem relevantním pedagogickým pracovníkům, účastníkům, v případě nezletilých účastníků i jejich rodičům.
  • Zaměřte se na sledování výsledků vzdělávání a pokroku jednotlivých účastníků (např. formou portfolií).
Méně důležitá
  • Využívejte zkušenosti pedagogických pracovníků, kteří dlouhodobě dosahují kvalitních vzdělávacích výsledků účastníků.
  • Využívejte a sdílejte poznatky z DVPP, ze studia odborné literatury a z dalších dostupných informačních zdrojů.
  • Účastněte se vzdělávacích akcí v rámci DVPP tematicky zaměřených na hodnocení výsledků vzdělávání účastníků a na hodnocení jako jednu z důležitých podmínek průběžného zlepšování vzdělávacích výsledků účastníků. 

úvodní vysvětlení
kritérium