Doporučení pro zkvalitnění osobnostního rozvoje

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Umožňujte účastníkům přijímat odpovědnost, samostatně vystupovat, vyjadřovat se, obhajovat vlastní názory, rozhodovat a spolurozhodovat, vyjadřovat se ke svému výkonu nebo výsledku. Poskytujte účastníkům co nejčastěji možnost uplatňovat kreativitu i v dalších aktivitách (např. vydávat kroniku, spravovat webové stránky, podílet se na výzdobě a úpravě prostředí střediska).

Důležitá

  • Zapojujte účastníky do přípravy a realizace kulturních, informačních, charitativních, společenských i sportovních případě dalších akcí střediska.
Méně důležitá
  • Podporujte systematické a pokud možno dlouhodobé vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje účastníků.
  • Inspirujte se, vyhledávejte a využívejte zkušenosti středisek a institucí s rozvojem osobnostních a sociálních kompetencí účastníků a případně jejich hodnocení.

úvodní vysvětlení
kritérium