Doporučení pro zvýšení uplatnění vzdělání v moderní společnosti

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte podmínky a podporujte efektivní využívání digitálních technologií a správu informací ve vzdělávání v rámci střediska, společné komunikace pedagoga s účastníkem a mezi účastníky navzájem, v případě nezletilosti i se zákonnými zástupci účastníků. 
  • Podpořte rozvoj digitálních kompetencí pedagogů a jejich schopnost je využívat při vzdělávání. 
Méně důležitá
  • Podporujte účelné vzdělávací aktivity mimo středisko
  • Efektivně využívejte názorných učebních pomůcek ve vzdělávání (především reálné objekty živé i neživé přírody, skutečné funkční nástroje, nářadí a materiály případně modely, obrazy, mapy, využití digitálních technologií pro vizualizaci apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium