Doporučení pro zkvalitňování přípravy vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Společně s pedagogy budujte vzdělávací prostředí, v jehož centru je účastník a ve kterém jsou účastníci uznáváni jako individuality. Změňte uvažování o vzdělávání ze „středisko nabízí“ na „účastníci potřebují“. Zaměření na účastníky neznamená ústup od požadavku kvality výsledků vzdělávání a vysokých očekávání.
  • Pro zlepšování v oblasti pedagogického plánování využívejte nástroje kolegiální podpory typu interního i externího mentoringu, koučinku, poradenství apod.
 

Důležitá

  • Podporujte organizačně i finančně realizaci párového (tandemového) vzdělávání – společná příprava, společná realizace, společná reflexe. Využijte prostředky nabízené v projektech, např. „Šablony“.
Méně důležitá
  • Využívejte příkladů inspirativní praxe v oblasti zavádění kolegiálních návštěv ve vzdělávání (motivovat, seznámit pedagogy s přínosem a možnostmi získání inspirací pro vlastní činnost tak, aby docházelo ke zlepšování vlastního vzdělávání). 
  • Podpořte prakticky zaměřené vzdělávání pedagogů rozvíjející jejich dovednosti efektivně plánovat vzdělávání, posilujte vnitřní motivaci účastníků ke vzdělávání a kritickému myšlení.

úvodní vysvětlení
kritérium