Podpora pro rozvoj zájmu pedagogů o inovace ve vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Využívejte digitální informační zdroje k získávání volně dostupných a šiřitelných informací, poznatků a zkušeností z realizovaných inovačních projektů hrazených z veřejných zdrojů.

Důležitá

  • Vytvářejte prostor pro využití inovativních poznatků získaných samostudiem (týmy, odborná literatura, konference, workshopy…).
Méně důležitá
  • Využívejte příležitosti k odborným stážím pedagogů v ČR i v zahraničí (např. Erasmus+).

úvodní vysvětlení
kritérium