Doporučení pro zkvalitnění přístupu pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Naplňujte a vyhodnocujte společně přijatý etický kodex. Buďte vzorem účastníkům svým vystupováním, chováním a jednáním.

Důležitá

  • Iniciujte a podporujte zapojení účastníků do společensky prospěšných aktivit, charitativních akcí, soutěží.
  • Organizujte pro účastníky akce k celospolečenským aktuálním tématům např. workshopy, přednášky, besedy.
  • Vytvářejte společně s účastníky sdílená pravidla demokratického střediska, prosazujte jejich dodržování a společně s účastníky vyhodnocujte jejich účinnost.
Méně důležitá
  • Zapojujte pedagogy do projektů rozvíjejících jejich kompetence v oblasti výchovy k demokracii. 
  • Využívejte vzdělávací akce pro pedagogy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a demokratických principů.

úvodní vysvětlení
kritérium