Doporučení pro využívání odbornosti

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Oceňujte při každé vhodné příležitosti, hospitační činnosti, kontrolní činnosti, pedagogickém vedení projevy profesionality jednotlivých pedagogů. Dávejte jasně najevo, že profesionalita v činnosti pedagogů je pro vás významná hodnota.

Důležitá

  • Podporujte a rozvíjejte spolupráci pedagogů v rámci jednotlivých oblastí i výměnu zkušeností s pracovníky jiných středisek.
  • Vytvářejte podmínky pro odbornou komunikaci mezi pedagogy střediska, sdílení zkušeností z oblasti činností i cílových skupin, diskuse o vzdělávacích metodách i formách a hodnocení dosažených výsledků vzdělávání. 
Méně důležitá
  • Zprostředkovávejte pedagogům zpětnou vazbu od účastníků, rodičů i sociálních partnerů a vytvářet podmínky pro její poskytování. 

úvodní vysvětlení
kritérium