Doporučení pro zajištění prevence rizikového chování

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Analyzujte možnosti rizikového chování účastníků v podmínkách střediska a přijímejte k nim preventivní, případně nápravná opatření.

Důležitá
 
  • ​Na základě vyhodnocení pravděpodobných projevů rizikového chování vašich účastníků se zapojujte do ověřených preventivních programů nebo realizujte vlastní programy zaměřené na rozpoznávání rizikového chování účastníků, volbu vhodných preventivních opatření. 
  • Podporujte pozitivní vztahy v kolektivech účastníků a předcházejte tak rizikovým jevům (společné akce, soustředění, výlety, tábory, besedy, přednášky, soutěže, apod.). 
  • Spolupracujte s rodiči při prevenci a řešení rizikového chování účastníků.
  • Vytvořte preventivní program střediska.
Méně důležitá
  • Spolupracujte se školskými poradenskými zařízeními, OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) a dalšími orgány a institucemi k přijímání opatření k prevenci a minimalizaci rizikového chování účastníků.
  • Využívejte příklady inspirativní praxe jiných středisek.

úvodní vysvětlení
kritérium