Doporučení pro vytváření koncepce a strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ujistěte se, že základním pojmům z oblasti strategického a akčního plánování na úrovni střediska mezi sebou v týmu rozumíte stejně, že mluvíte stejným jazykem. Ušetří vám to mnoho nedorozumění a zbytečně vynaloženého času a práce.

Důležitá
 
  • Při tvorbě koncepčních a strategických dokumentů vycházejte z vašich zkušeností a faktů. Jasně a srozumitelně formulujte a navržené cíle stanovujte s ohledem na jejich skutečnou dosažitelnost ve vašich podmínkách.
  • ​Průběžně zjišťujte názory a zkušenosti spolupracovníků (pedagogů i nepedagogů), žáků, jejich rodičů, zřizovatele, odborné veřejnosti, ostatních sociálních partnerů a využívejte je při strategickém plánování (workshopy, kulaté stoly, dotazníková šetření, rozhovory apod.). 
Méně důležitá
  • Pokud potřebujete, doplňte si znalosti a dovednosti v oblasti tvorby koncepcí a strategického plánování některou z forem dalšího vzdělávání případně samostudiem bohaté literatury na toto téma.
  • Účastněte se neformálních setkávání ředitelů středisek či ředitelů škol, zapojte se do sítě středisek a sdílejte informace a zkušenosti ohledně tvorby a realizace koncepčních záměrů a strategických plánů.

úvodní vysvětlení
kritérium