Doporučení pro obsah koncepce a strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější
 
  • Při zpracování koncepčních dokumentů vycházejte z poznání skutečného stavu střediska. Stanovte prioritní oblasti, na které se chce středisko zaměřit, nastavte měřitelné ukazatele/indikátory a jejich kritéria a odpovídající nástroje pro jejich zjišťování (např. SWOT analýza, kulaté stoly, workshopy, dotazníky, výsledky externího hodnocení ČŠI apod.). 
Důležitá
 
  • Periodicky vyhodnocujte naplňování vašich vizí a strategických cílů a přijímejte splnitelná a účinná opatření ke zlepšení činnosti střediska.
  • Využívejte strategické a koncepční dokumenty týkající se vzdělávání zpracované na úrovni kraje a celé České republiky.
Méně důležitá
 
  • Systematicky a cíleně podporujte zvyšování profesionality vedení střediska i pedagogů v oblasti plánování a řízení procesu vzdělávání v souladu s nejnovějším poznáním v oborech pedagogiky, psychologie, sociologie a společenskými trendy.
  • Vytvářejte podmínky pro systematické, kvalitní a účelné vzdělávání pro vedení střediska a další pedagogy zaměřené na oblast strategického plánování. Nabyté poznatky a dovednosti aktivně uplatňujte při komunikaci strategického plánování se zaměstnanci střediska, zákonnými zástupci, zřizovateli a ostatními sociálními partnery.

úvodní vysvětlení
kritérium