Doporučení pro zlepšení prezentace výsledků vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • V souladu s filozofií školy realizujte umělecké aktivity na úrovni školy, případně využívejte možnosti prezentování na úrovni regionální apod. K účasti motivujte celé spektrum žáků. Nabízejte jim dostatek příležitostí k prožívání radosti z tvořivé umělecké činnosti, podporujte je v dalším rozvoji znalostí, schopností a dovedností důležitých pro jejich osobní naplnění a pro úspěšné uplatnění v moderní společnosti. 
  • K přípravě žáků na akce školy (komponovaná představení, přehlídky, zapojení do projektů aj.) motivujte všechny pedagogické pracovníky. Projednávejte s nimi nabídku těchto akcí, pro zapojování žáků připravujte vhodné podmínky. U vhodných uměleckých aktivit, v nichž výběr není podmíněn talentem, veďte pedagogy k zapojování těchto žáků.
 

Důležitá

  • Využívejte spolupráci s rodiči a s ostatními partnery pro vytváření a zkvalitňování podmínek (finanční podpora, doprovod žáků) pro zapojování žáků do soutěží, přehlídek apod. 
  • Prezentujte výsledky školních a mimoškolních aktivit ve škole a na veřejnosti (např. nástěnky ve škole s aktuálními úspěchy žáků, síně slávy, besedy úspěšnými absolventy školy, almanachy, ročenky, webové stránky, školní akademie, regionální, případně republiková média (tisk, rozhlas, televize aj.). 
Méně důležitá
  • Využívejte pozitivních zkušeností jiných škol na regionální i vyšší úrovni s touto problematikou (příklady inspirativní praxe). Sami své pozitivní příklady ostatním školám poskytujte.

úvodní vysvětlení
kritérium