Doporučení pro podporu motivace žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Klaďte důraz na podporu motivace žáků k úspěšnosti ve vzdělávání a vytváření motivačních systémů. Směřujte žáky od vnější motivace k motivaci vnitřní, budujte u žáků spoluzodpovědnost za dosažené výsledky vzdělávání (motivační nástroje, motivační programy, systém vyhodnocování a odměňování). Ve spolupráci s pedagogy vytvářejte systém podporující a rozvíjející vnitřní motivaci žáků k učení. S využitím společně dohodnutých strategií a postupů cíleně rozvíjejte v rámci výuky kompetenci k učení, vyhodnocujte dosažené pokroky v této oblasti a přijímejte další případná opatření.
  • Včas reagujte na situace, kdy žáci ztrácejí motivaci a zájem o vzdělávání. Hledáním a nacházením příčin ztráty zájmu o vzdělávání pátrejte po možnostech k jejich odstranění a posilujte tak funkčnost nastaveného motivačního systému.
 

Důležitá

  • Spolupracujte s odborníky v problematice motivace žáků a pozvěte je k vám do školy. Organizujte na toto téma vzdělávací akce, nejlépe pro celý pedagogický sbor, případně pro učitele konkrétního zaměření nebo specialisty. 
  • Diskutujte s kolegy o volbě konkrétního způsobu motivace a jejím cíli, v hodinách sledujte vyváženost mezi snahou žáků po kvalitních studijních výsledcích a prožitkem radosti z tvořivé umělecké činnosti (např. připravenost, zájem, aktivní zapojení do výuky, schopnost identifikovat případné chyby a nedostatky).
  • Usilujte o zkvalitnění výuky např. využitím vstupní a průběžné motivace, aktivizujících metod, názornosti výuky, vlastního příkladu, aplikace žákovských znalostí a vědomostí, využitím teoretických vědomostí v praxi, zdůrazňováním mezipředmětových vztahů.
Méně důležitá
  • Využívejte dostupných nástrojů, metod pro motivaci žáků (rozvíjejících motivaci poznávací, sociální i výkonovou).

úvodní vysvětlení
kritérium