Doporučení pro zajištění prevence rizikového chování

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Analyzujte možnosti rizikového chování žáků v podmínkách školy a přijímejte k nim preventivní, případně nápravná opatření.

Důležitá
 
  • ​Na základě vyhodnocení pravděpodobných rizikových chování vašich žáků se zapojujte do ověřených preventivních programů nebo realizujte vlastní programy zaměřené na rozpoznávání rizikového chování žáků, volbu vhodných preventivních opatření. 
  • Podporujte pozitivní vztahy ve třídách a předcházejte tak rizikovým jevům (adaptační kurzy, exkurze, besedy, přednášky, soutěže, společné akce apod.). Preferujte pozitivní nástroje pro motivaci a podporu vzdělávání žáků. Oceňujte a podporujte žádoucí chování žáků, soustřeďte pozornost na to, co chcete, aby se dělo, než to, co nechcete.
  • Spolupracujte s rodiči při prevenci a řešení rizikového chování žáků.
  • Podporujte práci metodiků prevence a výchovných poradců, vyhodnocujte minimální preventivní program, nebo plán výchovného poradenství.
Méně důležitá
  • Zřiďte školní poradenské pracoviště „otevřené všem“ (zejména žákům a jejich rodičům), fungující na principu spolupráce speciálního pedagoga nebo psychologa, výchovného poradce, školního metodika prevence, příp. kariérového poradce. Jasně definujte kompetence jednotlivých členů týmu.
  • Přizpůsobte konzultační hodiny speciálního pedagoga, příp. psychologa, výchovného poradce, školního metodika prevence, kariérového poradce žákům a jejich rodičům (i mimo běžný rozvrh hodin, v odpoledních hodinách apod.).

  • Spolupracujte se školskými poradenskými zařízeními, OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) a dalšími orgány a institucemi k přijímání opatření k prevenci a minimalizaci rizikového chování žáků.
  • Využívejte příklady inspirativní praxe jiných škol, využívejte ověřené projekty (NNTB – Nenech to být apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium