Doporučení pro zlepšování výsledků dětí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zapojte co nejvyšší počet pedagogických pracovníků do spolupráce se zákonnými zástupci dětí a pokud je třeba, i s odborníky  (např. školským poradenským zařízením, speciálním pedagogem, psychologem, klinickým logopedem) se zacílením na zlepšení vzdělávacích výsledků dětí a na včasné podchycení případných nerovnoměrností ve vývoji.
  • Zaměřte se především na zkvalitnění úrovně vzdělávání soustředěním se na aktivizující metody a formy vzdělávání, které výrazně podporují dosahování klíčových kompetencí uvedených v RVP PV. 
 

Důležitá

  • Vytvořte systém prevence školního neúspěchu dětí s ohledem na konkrétní podmínky na vaší škole. 
  • Povzbuzujte a motivujte pedagogy k účasti na vzdělávání zaměřeném na práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem, dětmi nadanými i dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Veďte je a motivujte k mistrovství v oblasti vzdělávacích forem a metod i způsobů, jak děti motivovat.  
  • Využívejte volně dostupné výstupy úspěšně realizovaných projektů zaměřených na podporu aktivit s dětmi ohroženými školním neúspěchem.
Méně důležitá
  • Využívejte zkušenosti pedagogických pracovníků v oblasti individuálního přístupu k jednotlivým dětem (příprava vzdělávací nabídky s rozdílnou obtížností, plánování vzhledem k individuálním potřebám jednotlivých dětí, hodnocení dílčích úspěchů), vytvořte, sdílejte a průběžně aktualizujte školní portfolio osvědčených metod.

úvodní vysvětlení
kritérium