Doporučení pro zkvalitnění hodnocení v souladu s cíli

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Podporujte vytváření a využívání ověřovacích nástrojů pro hodnocení dosahovaných výsledků vzdělávání v rozsahu uvedeném v ŠVP. Zapojte kromě vedení školy i jednotlivé pedagogy.
  • Jako důležitý ukazatel dosahování vzdělávacích výsledků u každého dítěte využijte klíčové kompetence rozpracované do podoby očekávaných výstupů v RVP PV. 

Důležitá

  • Systematicky a cíleně vyhodnocujte dosahované výsledky dle ŠVP.
  • Vytvořte podklady a nástroje pro hodnocení dosahování očekávaných výsledků dle ŠVP PV na úrovni vedení školy, jednotlivých pedagogů, dalších specialistů (např. při hospitační činnosti, vzájemné hospitaci, v prezentaci úspěšnosti třídních a školních projektů, při práci dětí – prezentace výsledků, fotodokumentace ze spolupráce se zákonnými zástupci apod.)
Méně důležitá
  • Zapojte se do výměny zkušeností s dalšími školami v oblasti hodnocení výsledků dětí. 

úvodní vysvětlení
kritérium