Doporučení pro zkvalitnění metod vzdělávání a organizačních forem

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Věnujte maximální pozornost rozvoji reflektivních dovedností (reflektivní praxe) u pedagogů. Učení se z vlastní činnosti je velmi efektivní, organizačně nenáročné a prakticky bez finančních nároků. Zavedení vyžaduje alespoň zpočátku metodické vedení. Zapojte se do aktivit a projektů rozvíjejících dovednost reflexe vzdělávání.
  • Využívejte metody situačního a prožitkového učení, které vychází z přímých zážitků a zkušeností dítěte, a vedou k vyvozování úsudků.
  • Účelně využívejte formy individuálních i kooperativních her, vedoucích k získávání zkušeností pomocí hledání řešení a naplňující přirozenou dětskou potřebu objevovat a poznávat nové.
  • Zajistěte dostatek času pro spontánní hru dětí i aktivity dle vlastního zájmu a vytvářejte dětem prostor pro vlastní spontánní řečový projev.

 

Důležitá

  • Podpořte vzájemné návštěvy pedagogů ve vzdělávacím procesu.
  • Podporujte sdílení a výměnu zkušeností s tím „jak“ vzdělávat mezi pedagogy v celém pedagogickém týmu. Udělejte z metod a strategií vzdělávání téma vašich formálních i neformálních rozhovorů, workshopů, besed, kulatých stolů apod.
Méně důležitá
  • Využijte nabídky kvalitních prezenčních i distančních vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj metodických dovedností pedagogů. Preferujte akce dlouhodobější, pro více pedagogů ze školy nebo celou sborovnu, a především s perspektivou uplatnění ve vlastní pedagogické činnosti. 

úvodní vysvětlení
kritérium