Doporučení pro podporu zapojení dětí a pedagogů do projektů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zapojte se do projektů, které podporují partnerství škol, výměnu a sdílení dobrých praxí, zkušeností, práci s talentovanými dětmi.
 

Důležitá

  • Spolupracujte při zapojení se do národních a mezinárodních projektů a národních a mezinárodních soutěží s ostatními školami, školskými a oborovými asociacemi a zřizovatelem.
  • Podporujte mobilitu pedagogických pracovníků do jiných škol realizovanou v rámci celostátní či mezinárodní spolupráce.
 

úvodní vysvětlení
kritérium