Metodické doporučení ke kritériu 6.3

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Reflektujte přesvědčení pracovníků střediska týkající se rovných příležitostí a cíleně a citlivě s nimi pracujte. V optimálním případě usilujte o to, aby se poskytování rovných příležitostí stalo neformální součástí sdílené vize střediska.
  • Sledujte kvalitu interpersonálních vztahů a spolupráce pedagogických pracovníků ve prospěch vzdělávaných účastníků.
  • I u neúspěšných účastníků vyhledávejte jejich potenciál, poukazujte na jejich kladné stránky, kvality, neobvyklé dovednosti, využívejte je v jejich prospěch a zvyšování motivace v průběhu vzdělávání. Každý je k něčemu stvořen, má na světě nějaké poslání. Pomozte je účastníkům hledat a nacházet. Každý člověk má svoji nenapodobitelnou hodnotu.
  • Nastavte účinné mechanismy boje se šikanou a pomoci obětem šikanování. Šikanu vnímejte a veřejně prezentujte jako mimořádné sociální zlo, které nelze tolerovat.

Důležitá

  • Kultivujte vztahy mezi pedagogy i dalšími zaměstnanci tak, aby se k sobě chovali respektujícím způsobem, oceňovali dosažené úspěchy jednotlivců a skupin, nebáli se přiznat nezdar a byli připraveni požádat o pomoc a podávat si pomocnou ruku.
  • Systematicky věnujte péči osobnostnímu a sociálnímu rozvoji účastníků a jejich vzájemným vztahům. Je to plnohodnotná součást vzdělávacích aktivit.
  • Při jednání s účastníky a rodiči důsledně volte vstřícnou a přátelskou respektující komunikaci.
  • Volte činnosti a akce tak, aby byly finančně, organizačně a fyzicky dostupné pro maximální počet účastníků. Případně hledejte jiné způsoby, zdroje, jak umožnit i účast těch účastníků, pro které tyto aktivity nejsou finančně dostupné. Hledejte sponzory, fondy, organizace, kteří jsou schopni tyto účastníky finančně podpořit.
Méně důležitá
  • Absolvujte vzdělávání/trénink zaměřené například na komunikaci, prevenci stereotypního chování, rozvoj sociálních dovedností.

úvodní vysvětlení
kritérium