Doporučení pro zkvalitnění metod a organizačních forem práce

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Věnujte maximální pozornost rozvoji reflektivních dovedností (reflektivní praxe) u pedagogů. Učení se z vlastní činnosti je velmi efektivní, organizačně nenáročné a prakticky bez finančních nároků. Zavedení vyžaduje alespoň zpočátku metodické vedení. Zapojte se do aktivit a projektů rozvíjejících dovednost reflexe vzdělávání.

Důležitá

  • Podpořte vzájemné návštěvy pedagogů a párové vzdělávání.
  • Podporujte sdílení a výměnu zkušeností s tím „jak“ vzdělávat mezi pedagogy v celém týmu střediska. Udělejte z metod a strategií vzdělávání téma vašich formálních i neformálních rozhovorů, workshopů, besed, kulatých stolů apod.
Méně důležitá
  • Využijte nabídky kvalitních prezenčních i distančních vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj metodických dovedností pedagogů. Preferujte akce dlouhodobější, pro více pedagogů ze střediska, a především s perspektivou uplatnění ve vlastní činnosti. 

úvodní vysvětlení
kritérium