Doporučení pro dostupnost a sdílení strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější
 
  • Nastavte ve středisku kvalitní informační systém, který zaručí všem aktérům vzdělávání (vaši spolupracovníci z řad pedagogů i správních zaměstnanců, účastníci, jejich rodiče, zřizovatel a další partneři), že se k nim dostanou včas srozumitelné informace, které se jich týkají, včetně těch, které jsou strategického charakteru. Systém vytvářejte a vyhodnocujte společně.
Důležitá
 
  • Prezentujte veřejnosti důležité informace týkající se strategického plánu střediska, jeho hlavních cílů a záměrů, pokud možno více různými formami.
  • Využívejte účinných postupů pro sdílení společné vize střediska se všemi pracovníky střediska, účastníky a jejich rodiči i zřizovatelem (např. zapojení do tvorby vize, společné diskuse nad vizí, rozpracování částí vize apod.). Není-li Vaším zřizovatelem obec, diskutujte účinně své koncepční a strategické záměry i s představiteli obce či obcí, v jejichž územní působnosti zájmové vzdělávání nabízíte.
  • Komunikujte v pravidelných intervalech s účastníky, jejich rodiči a sociálními partnery výsledky naplňování strategie střediska, zapojte je do procesu hodnocení těchto výsledků.
Méně důležitá
 
  • Prezentujte vizi střediska, příp. i jeho strategii formou hlavních myšlenek nebo hesel v prostorách střediska, na svých webových stránkách a propagačních materiálech, případně prostřednictvím tisku a sdělovacích prostředků.

úvodní vysvětlení
kritérium