Doporučení pro zkvalitnění systému sledování výsledků vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Podporujte vzájemnou spolupráci všech pedagogických pracovníků (teoretického i praktického vyučování) včetně vedení školy i dalších pracovníků školy. Nastavte efektivní systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Nastavte společně cíle, kritéria, ukazatele a nástroje hodnocení. Do hodnocení zahrnujte i kompetence a gramotnosti.

  • Podporujte vzájemnou spolupráci všech pedagogických pracovníků včetně vedení školy i dalších pracovníků školy (např. školní asistenti) zaměřenou na práci s výsledky žáků, využití výsledků externího a interního testování, sjednoťte kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech. Dosahované výsledky vzájemné spolupráce vyhodnocujte.

  • Využívejte možností interního testování i nabídky externího testování výsledků vzdělávání žáků. Vedle testování zapojujte žáky do soutěží a z dosažených výsledků využívejte informace k jejich dalšímu zlepšování.

Důležitá
 
  • Zajistěte předávání informací o výsledcích žáků všem relevantním pedagogickým pracovníkům, žákům i jejich rodičům.
  • Nastavte efektivní systém získávání a předávání informací o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků v praktickém vyučování uskutečňovaném na reálných pracovištích, tyto výsledky vyhodnocujte a sdílejte.
  • ​Zaměřte se na sledování pokroku a pokroku jednotlivých žáků ve vztahu s výsledky jejich učení (např. forma žákovských portfolií).
  • Aktualizujte dle potřeby školní řád v oblasti hodnocení žáků i pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ŠVP.
Méně důležitá
  • Využívejte zkušenosti pedagogických pracovníků, kteří dlouhodobě dosahují kvalitních vzdělávacích výsledků žáků.
  • Využívejte a sdílejte poznatky z DVPP, ze studia odborné literatury a z dalších dostupných informačních zdrojů.
  • Účastněte se vzdělávacích akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tematicky zaměřených na hodnocení výsledků vzdělávání žáků a na hodnocení jako jednu z důležitých podmínek učení a průběžného zlepšování vzdělávacích výsledků žáků.

úvodní vysvětlení
kritérium