Doporučení pro zkvalitnění vyučovacích metod a organizačních forem

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Věnujte maximální pozornost rozvoji reflektivních dovedností (reflektivní praxe) u pedagogů. Učení se z vlastní činnosti je velmi efektivní, organizačně nenáročné a prakticky bez finančních nároků. Zavedení vyžaduje alespoň zpočátku metodické vedení. Zapojte se do aktivit a projektů rozvíjejících dovednost reflexe výuky.
  • Podporujte pedagogy v individuálním přístupu k žákům. Ve vztahu ke specifikům daného studijního zaměření, ve využívání vhodných a efektivních metod a forem práce.

Důležitá

  • Podporujte vzájemné návštěvy pedagogů ve výuce a párovou (tandemovou) výuku. Vytvořit k těmto typům spolupráce systematické podmínky tak, aby byly realizovatelné pro všechny, kteří mají zájem.
  • Podporujte sdílení a výměnu zkušeností s tím „jak“ učit mezi pedagogy v celém pedagogickém týmu. Udělejte z metod a strategií výuky téma vašich formálních i neformálních rozhovorů, workshopů, besed, kulatých stolů apod.
Méně důležitá
  • Využijte nabídky kvalitních prezenčních i distančních vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj metodických dovedností pedagogů. Preferujte akce dlouhodobější, pro více pedagogů ze školy nebo celou sborovnu, a především s perspektivou uplatnění ve vlastní pedagogické činnosti. 

úvodní vysvětlení
kritérium