Spolu to dokážeme

Příklad inspirativní praxe popisuje způsoby práce v Základní škole, Chrudim, Dr. Malíka 958, která se zaměřuje na partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Velký důraz škola klade na systematický osobnostně sociální rozvoj. Důležitým cílem školy je bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima. Tento faktor klade škola na první místo, protože je to právě vztahový a postojový aspekt, který ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání. Žáci jsou přibíráni ke spolurozhodování ve všech relevantních situacích a mají maximálně široký prostor pro vyjádření svých názorů. Součástí je vyvozování pravidel společně s dětmi, stanovování mezí a limitů neautoritativními a nerepresivními způsoby i každodenní systematický a záměrný rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dětí. V textu jsou uvedeny příklady, jak škola tyto cíle naplňuje a jaké využívá nástroje a metodiky, které vedou k osobnostně sociálnímu rozvoji žáků. Součástí jsou přílohy, které dokladují postupy školy a mohou být inspirací, jak tyto postupy ve škole zavádět.

Vzhledem k zásadnímu významu a komplexnosti tohoto kritéria se budeme zaměřovat na popis podmínek, které vedení školy vytvořilo v minulých letech, a popis nástrojů či metodik vedoucích k sociálnímu a osobnostnímu rozvoji žáků. V neposlední řadě budeme rozpracovávat měřitelné výstupy tohoto kritéria. U charakteristiky tohoto kritéria je uvedeno, že „pedagogové nabízejí žákům aktivity, které posilují jejich pozitivní sebepojetí a sebevědomí, psychickou zdatnost a odolnost. Projevují přesvědčení o možnostech každého žáka dosáhnout vzdělávacích výsledků odpovídajících jejich schopnostem. Užívají výchovně-vzdělávacích strategií, které pomáhají žákům vytvářet pozitivní vztahy a učit se vzájemně spolupracovat, respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy“ (ČŠI – Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, 2018).

Osobnostní a sociální výchova společně s respektujícím vztahem k žákům jsou stěžejními konstrukčními prvky školního vzdělávacího programu, které zásadně ovlivňují veškeré činnosti školy od výběru obsahu učiva přes volbu vyučovacích metod až po hodnocení žáků. Školní vzdělávací program „Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“ realizuje škola již od roku 2003. Jeho zaměření na socializační a výchovnou funkci školy vede žáky k osvojení sociálních dovedností a morálních hodnot, k pozitivnímu vztahu ke vzdělání a celoživotnímu vzdělávání. Cílem školního vzdělávacího programu je vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo.

ZŠ Dr. Malíka (vedení školy ve spolupráci se všemi učiteli) dlouhodobě dosahuje ve vzdělávání žáků výborné pověsti školy, která vychází z úspěšně realizovaného školního vzdělávacího programu, příkladné výsledky dosahuje škola v rámci dlouhodobé a neustále rozvíjené kvality pedagogických pracovníků.

Ve zprávě České školní inspekce z listopadu 2017 je škola vyhodnocena jako příklad inspirativní praxe v oblastech: „…‑ vzdělávací proces na druhém stupni byl založen na kooperativním učení, žáci se učili spolupracovat, vymýšlet strategie řešení, obhajovat svůj názor, respektovat argumenty svých spolužáků, - systém výjezdních výukových seminářů, kurzů a projektových dnů, zaměřených zejména na osobnostní a sociální výchovu, prevenci rizikového chování, posilování psychické zdatnosti a odolnosti žáků a jejich sebepojetí a sebevědomí.“

Na sebe navazující výukové semináře realizované od prvního do devátého ročníku tvoří komplexní program nazvaný „Spolu to dokážeme“. Pro jednotlivé ročníky je název doplněn o číslo ročníku, ve kterém probíhá. Cílem programu „Spolu to dokážeme“ na prvním stupni je průběžné vzájemné poznávání žáků i pedagogů, zvyšování sebeúcty žáků, zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, aby se děti vnímaly s vědomím svých individuálních odlišností a také se tak přijímaly. Prostřednictvím jednotlivých aktivit je podporována vzájemná úcta mezi žáky, sebeúcta, důvěra a zároveň odpovědnost. Velká pozornost je věnována základním životním dovednostem a seznámení a uvědomění si vlastních práv každého dítěte, společnému stanovení pravidel soužití pro žáky i učitele (viz příloha č. 2).

Hlavním cílem programu na druhém stupni je rozvíjení dovedností získaných na prvním stupni a současně vytvoření dobře fungujícího týmu žáků i učitelů, kde jsou vzájemné vztahy založeny na důvěře, respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci. Formuje se tak kolektiv, který by měl být pro všechny žáky místem, kde se cítí bezpečně, místem, které jim pomůže vyhnout se případnému rizikovému chování – šikanování, užívání drog a alkoholu, patologickému hráčství apod. Programy jsou založeny na aktivní práci skupiny i každého jednotlivce, obsahují aktivity na upevňování vztahů v kolektivu, řešení zátěžových situací, rozvoj schopnosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí, nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků a také činnosti na zvyšování sebevědomí. Součástí programů je také environmentální výchova, činnosti na nácvik verbální a neverbální komunikace, aktivity na sebepoznávání, simulační hry a relaxační aktivity. Cílem sportovních kurzů je seznámit žáky se zajímavou sportovní činností a nabídnout jim tak další možnosti trávení volného času. Kurzy jsou zaměřeny na zvládnutí základů různých sportů (běžecké a sjezdové lyžování, cykloturistika a vodní turistika), vzájemnou pomoc, podřízení se možnostem celé skupiny, zvládnutí fyzicky náročných situací, seznámení se základními dovednostmi pro pobyt v přírodě a táboření (viz příloha č. 3).

Pro kvalitní realizaci programu „Spolu to dokážeme“ byla vytvořena sada komplexních metodických příruček, které podrobně popisují přípravu a organizační i materiálové zajištění jednotlivých akcí. Jsou v nich stanoveny cíle jednotlivých programů, popis doporučených aktivit a způsob, jak je lze realizovat v odpovídajících ročnících. Pedagogové školy absolvovali nezbytná školení a kurzy, aby mohli při všech programech vést své žáky a zároveň jim být i příkladem. Metodické příručky pro výukové semináře, sportovní kurzy, tematickou výuku a projektové dny jsou v jednotlivých ročnících zcela závazné pro všechny pedagogické pracovníky školy. Vedení školy společně s pedagogickým sborem zpracuje na začátku každého pololetí školního roku harmonogram jednotlivých akcí programu včetně personálního obsazení. U každé z akcí je vždy určen garant, který zodpovídá za realizaci stanovených cílů akce. Za realizaci všech akcí programu během školního roku v jednotlivých třídách odpovídají třídní učitelky a třídní učitelé.

Na celkové pozitivní klima školy má velký vliv i organizace výuky. Škola je pro všechny žáky otevřena od 7.00 hodin. Vyučování začíná v pondělí v 8.30 hodin třídnickou hodinou. V úterý až v pátek začíná výuka v 8.15 hodin. Ve škole se nezvoní. Na konec přestávky upozorní vyučující vykonávající dohled nad žáky ztlumením světel na chodbě. Hodinu ukončuje vyučující. Ve všech třídách a na chodbách jsou pro lepší časovou orientaci žáků umístěny hodiny s jednotným dálkově řízeným časem. O přestávkách mají děti naprostou volnost pohybu po celé budově školy. Velká přestávka po druhé vyučovací hodině je pětadvacetiminutová. Během přestávky mohou žáci sportovat na chodbách i v obou tělocvičnách.

V 1. až 3. ročníku jsou zavedeny tzv. „volné středy“, kdy žáci nemusí nosit do školy učebnice. Tento den slouží k uvolnění a přerušení přísunu nových informací v českém jazyce a matematice. Výuka je soustředěna převážně na estetické předměty – výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. Ve vyšších ročnících je český jazyk zařazen formou literární výchovy. Někdy jsou tyto dny koncipovány jako malé „projekty“. Na celý den je zvoleno určité téma, které prolíná všemi předměty. V tyto dny jsou také co nejvíce zařazovány exkurze, tematické vycházky a návštěvy různých kulturních akcí.

Rozvrh jednotlivých tříd je upraven tak, aby žáci stravující se ve školní jídelně měli možnost naobědvat se bez dlouhých front do 13.10 hodin. K tomu je určena třicetiminutová přestávka po páté vyučovací hodině a další individuální úpravy v rozpisu nástupů na obědy. Později obědvají pouze žáci ze tříd, které mají pátou a šestou vyučovací hodinu tělesnou výchovu. Po skončení vyučování je odchod žáků ze třídy do šaten a do školní jídelny individuální. Žáci mohou zůstat ve třídě, sportovat na chodbách, samostatně pracovat v počítačové učebně nebo na počítači ve třídě.

Nezastupitelnou roli v celém programu školy má kvalitní práce třídního učitele, který v roli manažera řídí a připravuje jednotlivé činnosti a aktivity. Musí být v pravidelném každodenním styku se žáky, pomáhat jim společně s dalšími vyučujícími řešit jejich školní i osobní problémy.

Do školního vzdělávacího programu jsou systémově zařazeny pravidelné třídnické hodiny v pondělí v době od 8.30 do 9.00 hodin. Třídnické hodiny nejsou součástí učebního plánu a účast na nich je zcela dobrovolná. Cílem třídnických hodin je především dále upevňovat a zkvalitňovat vztahy mezi žáky a klima ve třídě, řešit vzniklé konflikty a případná porušování školního řádu. Třídnické hodiny slouží také k seznámení s organizací nadcházejícího týdne a k snadnějšímu navození tvůrčí atmosféry pro další práci. Dílčí aktivity při třídnických hodinách reagují také na aktuální dění ve světě a společnosti. Náplní třídnických hodin je také realizace jednotlivých průřezových témat. Rozvrh hodin je vždy sestaven tak, že po třídnické hodině vyučuje ve své třídě třídní učitel, což mu umožňuje v případě potřeby pokračovat v dořešení případných problémů nebo v klidu dokončit započatou aktivitu.

Hodnocení žáků je v souladu se základní filozofií školy a vychází z následujícího motta: „…ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli.“ (viz příloha č. 7)

Pro hodnocení žáků jsou zpracována podrobná pravidla odlišná pro první a druhý stupeň.

Pro hodnocení žáků všech ročníků prvního stupně se používá slovní hodnocení. Toto slovní hodnocení je souhrnnou písemnou zpětnou vazbou o tom, co žák zvládl při osvojování konkrétních dovedností, vědomostí a návyků. Slovní hodnocení poskytuje také informaci o cílech vzdělávání pro další období.

Hodnocení žáků druhého stupně probíhá nejen formou zpětné vazby k jednotlivým činnostem, ke kterým žáci využívají kritéria kvality práce. Sumativní hodnocení probíhá převážně známkou.

Využívání kritérií hodnocení pomáhá také sebehodnocení žáků a pravidelnému poskytování písemné zpětné vazby učiteli.

Každému hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáků s cíli vzdělávání a k nim náležejícími kritérii hodnocení. Žáci mají právo vědět, v čem a proč budou vzděláváni a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel budou v určité fázi vzdělávacího procesu hodnoceni.

Důležitým prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo udělat chybu s vědomím toho, že chybovat je normální, neboť je to nedílná součást procesu každého učení. Chyba a následná práce s ní je příležitostí ke zlepšení.

Využívání formativního hodnocení je v průběhu vzdělávacího procesu samozřejmostí.

Pravidla pro hodnocení žáků prvního stupně:

 • Žáci mají možnost navrhnout učiteli způsob, jakým prokážou zvládnutí daného učiva a dovedností.
 • Žáci mají právo při zjišťování jejich znalostí využít ve zcela mimořádných případech možnosti bez vysvětlování říct, že nejsou připraveni. Současně si s vyučujícím domluví náhradní termín.
 • V případě, že žáci nejsou s výsledkem prověřování svých znalostí spokojeni, mají právo domluvit si s vyučujícím u každého hodnocení jednu opravu.
 • Možnost opravy je umožňována pouze žákům, kteří při vyučování plní všechny své povinnosti.
 • Ve čtvrtém a pátém ročníku se při hodnocení dílčích a souhrnných prací doplňuje slovní hodnocení procentovým vyjádřením úspěšnosti žáka v rozmezí 0 % až 100 %.
 • Stanovená pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou zcela závazná pro všechny vyučující a musí být všemi vyučujícími dodržována.

Pravidla pro hodnocení žáků druhého stupně:

 • Každému hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáků s cíli vzdělávání a k nim náležejícími kritérii hodnocení.
 • Žáci mají právo vědět, v čem a proč budou vzděláváni a kdy, jakým způsobem a podle jakých kritérií budou v určité fázi vzdělávacího procesu hodnoceni.
 • Kritéria pro hodnocení žáků vycházejí ze specifických cílů jednotlivých vyučovacích předmětů, mohou se tedy lišit. V rámci ročníků jsou však shodná.
 • Důležitým prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo udělat chybu s vědomím toho, že chybovat je normální, neboť je to nedílná součást procesu každého učení. Chyba a následná práce s ní je příležitostí ke zlepšení.
 • Žáci mají možnost navrhnout učiteli způsob, jakým prokážou zvládnutí dané látky.
 • Žáci mají právo při zjišťování jejich znalostí využít ve zcela mimořádných případech možnosti bez vysvětlování říct, že nejsou připraveni. Současně si s vyučujícím domluví náhradní termín.
 • V případě, že žáci nejsou s výsledkem prověřování svých znalostí spokojeni, mají právo domluvit si s vyučujícím u každého hodnocení jednu opravu.
 • Možnost opravy je umožňována pouze žákům, kteří při vyučování plní všechny své povinnosti.
 • Pokud při opravě dosáhnou žáci lepšího výsledku, započítává se jim do celkové klasifikace pouze tato lepší známka.
 • Na konci každého pololetí je žákovi vydáno Hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování, které je přílohou vysvědčení

Ve snaze podávat kvalitní zpětnou vazbu žákům a jejich rodičům byl ve škole zaveden od školního roku 2011/2012 nový systém hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků a žákyň. Na konci pololetí je každému žákovi a žákyni školy a jejich rodičům písemně sděleno, jak přistupují ke vzdělávání, jak se jim daří respektovat pravidla školního soužití a jak se chovají ke svým spolužákům a dospělým ve škole.

K tomuto účelu používají učitelé následující kritéria:

 

Kritéria hodnocení přístupu ke vzdělávání
Pracuje soustředěně a vytrvale
 • dokáže být zaměřen na práci
 • nerozptyluje sebe ani spolužáky
 • překonává počáteční neúspěchy
 • dokáže dotahovat úkoly do konce
Pracuje zodpovědně
 • pracuje na své osobní maximum
 • pokud dostane úkol, lze se spolehnout na to, že se jej pokusí splnit co nejlépe
Na vyučování je připraven
 • má připraveny všechny předem dohodnuté pomůcky a materiály potřebné k efektivní práci v hodinách
Dokáže pracovat samostatně
 • dokáže podle dostatečně jasného zadání bez pomoci druhých pracovat na splnění úkolu
Dokáže spolupracovat se spolužáky ve skupině
 • svou prací a svým chováním pomáhá celé skupině dosáhnout úspěšného splnění úkolu
 • neprosazuje se na úkor ostatních členů skupiny
kritéria hodnocení chování
Respektuje dohodnutá pravidla školního soužití
 • školní řád i třídní pravidla
Přistupuje k dospělým s úctou
 • svým chováním nesnižuje autoritu a vážnost dospělých lidí podílejících se na fungování školy
Přistupuje ke spolužákům s úctou
 • svým chováním neponižuje žádného svého spolužáka
 • neposmívá se spolužákům
 • nezastrašuje je a ani jinak neútočí na jejich důstojnost

Ke každému z těchto tvrzení je připojeno na konci pololetí hodnocení vyjadřující míru splnění:
 • splňuje
 • spíše splňuje
 • spíše nesplňuje
 • nesplňuje

Hodnocení obdrží žáci na speciálním blanketu s vodoznakem školy, který je přílohou vysvědčení (viz příloha č. 4).

 • Ředitel školy klade velký důraz na budování partnerského vztahu mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Důležitým cílem školy je bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima.
 • Všichni učitelé ve škole se průběžně vzdělávají v oblasti osobnostně sociálního rozvoje a spolupracují na tvorbě výukových seminářů.
 • Učitelé se ve svých hodinách zaměřují na osobnostně sociální rozvoj žáků a všechny vzdělávací postupy k tomu směřují ve svých hodinách.
 • Na sebe navazující výukové semináře realizované od prvního do devátého ročníku tvoří komplexní program nazvaný „Spolu to dokážeme“ a zaměřují se na rozvoj osobnostně sociální výchovy.
 • Organizace výuky a hodnocení žáků přispívá k osobnostně sociálnímu rozvoji žáků

Analytická data k popisu zvoleného kritéria byla průběžně čerpána od ředitele školy na setkáních přímo ve škole a také v elektronické podobě, zejména se jedná o:

 • Šetření sociálního klimatu učitelských sborů ZŠ 2018, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci / GAČR 16-10057S;
 • Hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků;
 • Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2021 (viz příloha č. 6);
 • Školní řád;
 • Metodická příručka pro výukový seminář a projektový den v 1. roč., 2. roč.,3. roč., 4. roč., 5. roč., 6. roč., 7. roč., 8. roč., 9. roč. (viz příloha č.1).
Dále bylo v rámci hospitovaných hodin i mimo ně provedeno několik rozhovorů s jednotlivými učiteli školy. Součástí sběru dat byl i řízený rozhovor se žáky devátého ročníku zaměřený na popisované kritérium.

Hlavním zjištěním bylo, že ředitel školy dlouhodobě a systematicky podporuje osobnostně sociální rozvoj žáků, klade velký důraz na budování partnerského vztahu mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Důležitým cílem školy je bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima. Všichni učitelé se průběžně v této oblasti vzdělávají a podílejí se na tvorbě a organizaci výukových a sportovních seminářů. Ve svých hodinách se zaměřují na osobnostně sociální rozvoj žáků a všechny vzdělávací postupy k tomu směřují. Ve škole pravidelně probíhají na sebe navazující výukové semináře realizované od prvního do devátého ročníku, které tvoří komplexní program nazvaný „Spolu to dokážeme“ zaměřený na rozvoj osobnostně sociální výchovy. Pro tento komplexní program jsou zpracované pro jednotlivé ročníky podrobné informace s cíli, programem na jednotlivé dny, popisy jednotlivých aktivit, seznamy pomůcek apod. K osobnostně sociálnímu rozvoji žáků přispívá nemalou měrou organizace výuky a hodnocení žáků.

Jak jsme zjistili v popisu příkladu dobré praxe, s realizací a podporou rozvoje osobnostně sociálního rozvoje žáků ve škole mohou nastat i jistá rizika.

Jedním z nich může být to, že nově přicházející učitelé neprošli „cestou“ budování filozofie školy a nemusí si uvědomovat význam těchto aktivit a celkového přístupu k žákům.

Dalším rizikem může být i případná formálnost při zajišťování a realizaci programů.

Velký význam bude mít také to, zda po odchodu ředitele školy, který je velkým podporovatelem a tvůrcem tohoto principu, nastoupí člověk, který bude zastávat stejný způsob přemýšlení a pochopí význam osobnostně sociálního rozvoje žáků.

Velmi významné je cílené budování dobrých vztahů mezi žáky navzájem, mezi učiteli a žáky i mezi učiteli navzájem. To má velmi výrazný vliv na zlepšení studijních výsledků žáků.

Kvalitu školy a všech těchto aktivit výrazně ovlivňuje i vliv působení ředitele školy, který dlouhodobě a cíleně podporuje osobnostně sociální rozvoj žáků, stejně tak podporuje organizaci výuky a systém hodnocení žáků, přichází s nápady, ale současně podporuje nápady učitelů, které souvisí s filozofií školy.

Aby se předcházelo riziku neporozumění začínajících učitelů, je u každé z akcí vždy určen garant, který zodpovídá za realizaci stanovených cílů akce. Jedná se o zkušeného učitele, který se většinou podílel na tvorbě metodiky. Začínající učitelé se tak mohou od garanta učit, společně se připravují, společně program vedou a společně následně program vyhodnocují.

Základní škola, Chrudim, Dr. Malíka 958 (dále „ZŠ Dr. Malíka“) je plně organizovaná sídlištní škola s různorodou žákovskou populací. V každém ročníku jsou dvě paralelní třídy. Panelová čtyřpodlažní budova školy byla otevřena v roce 1991. Pro velký zájem rodičů o program školy musela být v roce 2017 zvýšena kapacita školy na 520 žáků. Součástí školy je školní družina a školní jídelna s kuchyní. Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně velmi zdatní a aktivní učitelé. Ve škole dále pracuje speciální pedagog, který úzce spolupracuje s učiteli, je k dispozici dětem i jejich rodičům.

Velký důraz je ve vzdělávacím programu kladen na socializační a výchovné působení školy. Základem je respektující vztah k žákům a jejich rodičům. V rovině každodenního života nese pedagog řadu odpovědností, s ohledem na mentální úroveň žáků, o řadě věcí rozhoduje, ale způsob, jakým to dělá, nepotlačuje potřeby dítěte ani nesnižuje jeho důstojnost. Žáci jsou naopak přibíráni ke spolurozhodování ve všech relevantních situacích a mají maximálně široký prostor pro vyjádření svých názorů.

Dlouhodobá realizace školního vzdělávacího programu vytváří ve škole bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima. Zatímco respektující vztah se týká především vztahu učitelů k dětem, k jejich rodičům i ke kolegům, vytváření bezpečného klimatu je především prací učitelů se vztahy mezi dětmi a s dalšími prvky prostředí. Patří sem vyvozování třídních pravidel společně s dětmi (viz příloha č. 5), stanovování mezí a limitů neautoritativními a nerepresivními způsoby, každodenní systematický a záměrný rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dětí. Velký důraz je v programu kladen na rozvíjení vnitřní motivace žáků. K udržení vnitřní motivace jsou využívány tři základní faktory: smysluplnost učiva a všech činností, možnost volby a spolupráce.

K ověřování daného kritéria a formulovaných indikátorů byly využívány tyto nástroje a metody:

 • analýza dokumentů školy, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnostně sociální výchovy;
 • pravidelné rozhovory učitelů s ředitelem školy;
 • studium školního vzdělávacího programu;
 • studium Školního řádu;
 • prostudování posledních dvou výročních zpráv (2018/2019, 2019/2020);
 • prostudování Pravidel hodnocení žáků 1. a 2. stupně;
 • prostudování Kritérií hodnocení přístupu ke vzdělání;
 • prostudování Kritérií hodnocení chování;
 • seznámení se s šetřením sociálního klimatu učitelských sborů ZŠ 2018;
 • prostudování metodických příruček „Spolu to dokážeme“ pro jednotlivé ročníky;
 • seznámení se s programem ProRok;
 • prohlídka školy a jednotlivých tříd;
 • návštěvy v hodinách;
 • rozhovory s učiteli a žáky

Dosavadní výsledky školy dokládají, že základní filozofická východiska pedagogické práce, tj. partnerský vztah k dětem, vytváření bezpečného klimatu, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností a rozvíjení vnitřní motivace, jsou zásadní a vedou ke zlepšování studijních výsledků žáků. I to je vysvětlením faktu, že žáci této školy dosahují kvalitního osvojení obsahu učiva (ověřeno i pravidelně srovnávacími testy KALIBRO), mají minimum kázeňských problémů ve škole i mimo ni a při přestupu na střední školy je oceňováno jejich osobnostně zralé jednání.

Metodická příručka pro výukový seminář a projektový den v 1. ročníku
Proč škola realizuje program „Spolu to dokážeme“ (Součástí Školního vzdělávacího programu „Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“ jsou výukové semináře, sportovní kurzy, tematická výuka, projektové dny)
Přehled programů Spolu to dokážeme v jednotlivých ročnících
Výběr třídního učitele pro 6.– 9. ročník a jeho představení žákům
Třídní pravidla (fotodokumentace)
Výroční zpráva o činnosti Základní školy Chrudim, Dr. J Malíka ve školním roce 2019/2020
Systém hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování

Autoři: Mgr. Kateřina Kopicová, Zdeněk Brož
 

odkaz na kritérium