Zjištění a posuzování výsledků vzdělávání – posuzovací archy

Posuzovací archy slouží jako vodítko při rozhodování o výběru a použití konkrétního didaktického testu nebo jednotlivé autentické evaluační úlohy pro zjišťování výsledků vzdělávání. Posuzovací arch rozšiřuje uvědomění uživatele v mnoha aspektech, které bychom měli při rozhodování o výběru didaktického testu nebo evaluační úlohy brát v úvahu.

Při volbě testu bychom měli mít jasno v tom, jakou informaci z něj chceme získat. Podle obsažnosti zprávy a bohatosti získaných informací posuzujeme, zda je investice do testování dostatečně efektivní. Požadované informace mohou být velice rozmanité: můžeme chtít informace nejen o výsledcích celé třídy, ale i o výsledcích jednotlivých žáků, nejen celkové výsledky, ale též výsledky v jednotlivých učebních oblastech a typech dovedností nebo i v jednotlivých úlohách. Můžeme chtít porovnání se známkami, můžeme požadovat srovnání výsledků podle typu škol, umístění školy nebo rodinného zázemí žáků. Můžeme též požadovat informaci o souvislosti výsledků s jinými proměnnými, například s motivací pro testovaný předmět nebo s převládajícími výukovými metodami. Důležité je, aby analýza výsledků byla schopna poskytnout podněty, či ještě lépe návody pro žáka i pro učitele, co a jak je možné vzhledem k výsledkům testování změnit. Pravidlem by mělo být mít možnost ještě před zakoupením testového produktu seznámit se s ukázkovou výsledkovou zprávou.

Metodika, která je součástí nástroje, poskytuje teoretické ukotvení a celkový přehled v problematice. Pro začínajícího pedagoga i pro pedagoga zkušeného představuje cenný zdroj poznání v oblasti testování.


Posuzovací archy jsou nabízeny ve čtyřech variantách:
 
  • Posuzovací arch pro výběr autentické evaluační úlohy – verze bez komentářů
  • Posuzovací arch pro výběr autentické evaluační úlohy – verze s komentáři
  • Posuzovací arch pro výběr didaktického testu – verze bez komentářů
  • Posuzovací arch pro výběr didaktického testu – verze s komentáři
Posuzovací archy je možné vytisknout a pracovat s nimi v papírové podobě, která poskytuje zároveň snadný přehled o převažujících odpovědích a usnadní rozhodování o použití hodnoceného testu či úlohy.

V on-line podobě (která bude později zpřístupněna) nástroj po průchodu souborem otázek poskytne uživateli report v podobě doporučení k použití hodnoceného testu či úlohy na úrovni:

 
  • Doporučeno k využití – Všechny nebo naprostou většinu otázek je možné zodpovědět kladně, didaktický test nebo autentická evaluační úloha naplňuje kritéria kvalitního nástroje. Výsledky takového testu nebo úlohy budou pravděpodobně přinášet kvalitní informaci o výsledcích vzdělávání v testované oblasti.
  • Omezená použitelnost – Většinu otázek je možné zodpovědět kladně, existují však parametry, které splněny nejsou. Znamená to, že v případě, že je test nebo úloha použit/a, je nutné přistupovat k výsledkům s výhradou a vědomím omezení využitelnosti podle toho, v čem se nedostatky testu nebo úlohy projevují. Nástroj nás upozorní na slabá místa testu nebo úlohy.
  • Není vhodné k použití – Mnoho otázek nelze zodpovědět kladně nebo nelze zodpovědět vůbec. Použití takového testu nebo úlohy není vhodné, protože přinese zkreslené nebo nerelevantní či nedostatečné informace. Kromě toho pravděpodobně použitím takového testu či úlohy nastane plýtvání časem energií, případě financemi.

Přílohy: