Klima školy

Použití evaluačního nástroje v podobě dotazníků zaměřených na klima školy pro učitele, žáky a rodiče doporučujeme pro rychlé zjištění (screening) klimatu školy. Nástroj ale není vhodný pro zjišťování drobných rozdílů vnímaných dotazovanými v konkrétních aspektech života ve škole. Pro tento účel byly v projektu Cesta ke kvalitě připraveny další evaluační nástroje, které jsou k dispozici na tomto evaluačním webu.

Považujeme za vhodné zvážit náročnost při čtení otázek, online prostředí a pozornost u specifických skupin žáků (u žáků se specifickými poruchami učení, s motorickým omezením, s omezenou znalostí jazyka atd.).

V souladu s teorií i praktickými zkušenostmi doporučujeme také zvážit v případě velkých škol sídlících v několika budovách, sloučených subjektů či škol s detašovanými výukovými pracovišti, zda lze předpokládat mezi všemi učiteli, žáky a rodiči běžný kontakt a komunikaci o škole. V těchto případech totiž může být účelné zadávat šetření na jednotlivých pracovištích (kde přirozeně ke komunikaci dochází) a nechat systém vypracovat pro každé zprávu zvlášť. Toto rozhodnutí je plně v kompetenci vedení školy a koordinátora autoevaluace.

Nástroj předpokládá získání odpovědí alespoň od dvou skupin dotazovaných, například od všech učitelů a od všech žáků. V případě, že to není možné, doporučujeme zvolit jiný evaluační nástroj.

V InspIS DATA je dostupný zjednodušený nástroj Shoda v názorech, který porovnává odpovědi ředitele, pedagogů a žáků. Souhrnný přehled umožňuje vedení školy získat pohledy širšího spektra respondentů na situaci v některých oblastech charakterizujících školní klima. Po vyplnění dotazníků ředitelem, pedagogy a žáky v systému InspIS DATA je možné zobrazit Přehled shody v názorech, který přináší grafické vyhodnocení odpovědí i shody mezi názory ředitele, pedagogů a žáků.

 

Přílohy