Metodické doporučení ke kritériu 6.1

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Nevybírejte žáky na základě charakteristik, které mohou být diskriminační (např. sociální status, znalost českého jazyka, pohlaví apod.).

  • Neodrazujte od docházky do vaší školy žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nepříznivým rodinným zázemím.

  • Přijetí žáků podmiňujte jejich zdravotní způsobilostí výhradně v rozsahu přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 2111/2010 Sb. O soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (ve znění pozdějších předpisů).
  • ​Případné rozřazování žáků daného oboru vzdělávání do jednotlivých profilujících zaměření provádějte v průběhu vzdělávání výhradně podle transparentních pravidel formulovaných ve školních dokumentech (ŠVP, školní řád), a to vždy bez ohledu na speciální vzdělávací potřeby a rodinné zázemí žáky. Rozdělujte žáky do paralelních tříd tak, aby vznikaly srovnatelné kolektivy vnitřně rozmanité z hlediska národnostního, etnického a socioekonomického složení žáků a kognitivních dispozic žáků. Rozmanitost využívejte jako příležitost k budování respektu a oceňování různosti.
  • Dbejte o to, aby ve všech oborech vzdělání měli žáci ke vzdělávání srovnatelné podmínky (tj. aby se v předmětech společných více oborům vzdělávání nekoncentrovali ve vybraných třídách a oborech vzdělávání – např. v maturitních, pouze ti učitelé, kteří jsou preferováni vedením školy, žáky nebo rodiči). Dbejte na to, aby vedení školy z dlouhodobého hlediska usilovalo o zajištění kvalitních materiálních podmínek napříč všemi obory vzdělání bez ohledu na jejich kategorii (E, H, M, L).

úvodní vysvětlení
kritérium