Doporučení pro zkvalitňování podmínek

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Sledujte nové technologie a novinky využitelné ve vyučovaných předmětech, modernizujte a aktualizujte vybavení odborných učeben, doplňujte a inovujte soubory učebních pomůcek a didaktické techniky.

Méně důležitá
  • Využívejte možnosti elektronického vedení evidence majetku a materiálního vybavení (například systém čárových kódů apod.).
  • Zajišťujte funkčnost a bezpečnost materiálně technického vybavení jasným stanovením odpovědnosti pracovníků i pravidelnou údržbou, kontrolami a revizemi.

úvodní vysvětlení
kritérium