Doporučení pro podporu profesního rozvoje pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Formulujte priority vaší školy v oblasti rozvoje pedagogických dovedností (např. motivace žáků, poskytování formativního hodnocení apod.). Vyjasněte si společně s pedagogy různé úrovně očekávané kvality v jednotlivých oblastech. Jde o vytváření kultury kvality, ne o další dokumentaci. Oceňujte i dílčí zlepšení, pokroky.

Důležitá
 
  • ​Na základě zjištění potřeb dalšího vzdělávání pedagogů a požadavků pedagogů vytvářejte a realizujte plán dalšího vzdělávání na rok nebo delší období (plánujte priority, zdroje časové i finanční ve vztahu k dohodnutým prioritám školy i jednotlivých pedagogů).
  • ​Zajistěte interní, popř. externí podporu pedagogickým pracovníkům (mentor, kouč, metodik, konzultant, supervizor, odborník z praxe). U externích pracovníků věnujte významnou pozornost garanci jejich kvality.
  • ​Využívejte modelu učící se organizace, inspirujte pedagogy, oceňujte kvalitu a umožněte vzdělávání přímo na pracovišti.
Méně důležitá
  • Spolupracujte s fakultami vzdělávajícími učitele se zaměřením na střední vzdělávání, využívejte jejich odborných kapacit, výsledků i studentů.

úvodní vysvětlení
kritérium