Doporučení pro řízení práce školy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • V návaznosti na koncepci rozvoje školy (strategický plán) formulujte vaše priority, které se promítnou do přijímaných opatření (akčního plánování).

  • Nastavte účinný systém řízení kvality vaší pedagogické práce včetně nástrojů monitorování a zpětné vazby, např. hospitační nebo kontrolní činnost zaměřená na danou prioritu. Inspiraci lze nalézt v komplexních systémech založených na normě ISO 9001, zejména plánování a řízení procesů, pořádek v dokumentech, informační systém, odpovědnosti osob, ukazatele kvality.
  • Účelně rozdělte kompetence mezi vedoucí pracovníky školy.
Důležitá
 
  • Využívejte potenciálu poradních a metodických orgánů školy (např. pedagogickou radu, metodické sdružení, předmětové komise a další pracovní týmy typu školního poradenského pracoviště) a aktivně podporujete jejich pravidelnou a systematickou činnost.
  • ​Při řízení školy, monitorování, komunikaci a vyhodnocování využívejte efektivně prostředky digitálních technologií, sjednocujte využívaná SW řešení.
Méně důležitá
  • Poskytujte pedagogům častou zpětnou vazbu k jejich podílu na realizaci plánovaných strategických cílů i jednotlivých aktivit školy.
  • Zjišťujte názory pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy, žáků, rodičů a ostatních partnerů školy.

úvodní vysvětlení
kritérium