Doporučení pro dostupnost a sdílení koncepce a strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější
 
  • Nastavte ve škole funkční informační systém, který zaručí všem aktérům vzdělávání (vaši spolupracovníci z řad pedagogů i správních zaměstnanců, žáci, jejich rodiče, zřizovatel a další partneři), že se k nim dostanou včas srozumitelné informace, které se jich týkají, včetně těch, které jsou strategického charakteru. Systém vytvářejte a vyhodnocujte s jednotlivými skupinami aktérů společně. Nabídka je poměrně pestrá, je z čeho vybírat. Například Škola OnLine, Bakaláři, Iškola, Edookit, E-třídnice, EduPage apod.
Důležitá
 
  • Prezentujte veřejnosti důležité informace týkající se strategického plánu školy, jejích hlavních cílů a záměrů, učebních dokumentů více různými formami včetně využití digitálních technologií (školních informačních systémů, internetových stránek školy apod.). Využijte třídní schůzky, jednání školské rady i různá formální i neformální setkáních zejména s žáky, jejich rodiči, veřejností a zřizovatelem.
  • Využívejte účinných postupů pro sdílení společné vize školy se všemi pracovníky školy, žáky a jejich rodiči i zřizovatelem (např. zapojení do tvorby vize, společné diskuse nad vizí, rozpracování částí vize apod. s vědomím, že představy aktérů se mohou lišit a nebude možné vyhovět všem).
  • Komunikujte v pravidelných intervalech se žáky, jejich rodiči, zaměstnanci školy, zaměstnavateli, sociálními partnery výsledky naplňování koncepce a strategie školy, zapojte je do procesu hodnocení těchto výsledků.
Méně důležitá
 
  • Prezentujte vizi školy, příp. i její strategii formou hlavních myšlenek nebo hesel ve školních prostorách, na svých webových stránkách a propagačních materiálech, případně prostřednictvím tisku a sdělovacích prostředků.

úvodní vysvětlení
kritérium