Doporučení pro aktualizaci koncepce a strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější
 
  • Koncepční a strategické dokumenty pravidelně aktualizujte. Ve vhodných periodách vyhodnocujte naplňování koncepce a strategie, dosahování stanovených cílů, přijímejte efektivní opatření a plánujte cíle a aktivity pro další období.
  • Pro strategické i akční plánování využívejte výsledky vlastního hodnocení školy, výsledky hodnocení ČŠI a dalších kontrol. Hledejte, v čem je soulad, kde jsou rozdíly, využijte i různost pohledů a nástrojů.
Důležitá
 
  • Zajistěte ve škole přiměřenou míru stability dobře uváženou frekvencí a rychlostí plánovaných změn. Vycházejte z vaší aktuální situace a podmínek. Mějte na mysli udržitelnost dosažených změn a inovací.
  • Při plánování a řízení změn v koncepci a strategii vždy pohlížejte na školu jako na součást většího celku, obce, města, regionu.
  • Systematicky sledujte požadavky trhu práce a pružně reagujte na potřeby dalších vzdělavatelů a zaměstnavatelů (např. cizojazyčné vzdělávání apod.) v návaznosti na naplňování regionálních strategických cílů.
  • Při aktualizacích v rámci procesu strategického plánování se vždy opírejte o data, fakta a ověřené informace z vlastních zdrojů. Využívejte i další informační zdroje pro sledování trendů ve vzdělávání, vývoje vzdělávací politiky, socioekonomických změn v regionu školy, demografická data a plány územního rozvoje regionu.
  • Využívejte DVPP, výměnu zkušeností mezi školami a dostupné informační zdroje pro sledování trendů ve vzdělávací politice, socioekonomických změn v regionu školy, demografického vývoje i procesů plánování územního rozvoje v regionu.

úvodní vysvětlení
kritérium