Metodické doporučení ke kritériu 6.3

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Reflektujte přesvědčení pedagogů týkající se rovných příležitostí a cíleně a citlivě s nimi pracujte.
  • Pravidelně ověřujte vhodnými nástroji klima školy a sledujte kvalitu spolupráce pedagogických pracovníků ve prospěch vzdělávaných žáků. 
  • I u neúspěšných žáků vyhledávejte jejich potenciál, poukazujte na jejich kladné stránky, kvality, neobvyklé dovednosti, využívejte je v jejich prospěch a zvyšování motivace v průběhu vzdělávání. Poskytujte žákům, pokud je to možné, možnost změnit vzdělávací zaměření, nebo umělecký obor. Umožňujte a pomáhejte žákům hledat a nacházet pro ně nejvíce vyhovující individuální způsob uměleckého vyjadřování.
 

Důležitá

  • Kultivujte vztahy mezi pedagogy i dalšími zaměstnanci tak, aby se k sobě chovali respektujícím způsobem, oceňovali dosažené úspěchy jednotlivců a skupin, nebáli se přiznat nezdar a byli připraveni požádat o pomoc a podávat si pomocnou ruku.
  • Hledejte cesty, jak se mohou všichni žáci zapojit do sociálního života školy, pomáhejte žákům v nesnázích (netolerujte projevy šikany, nepřátelství nebo násilí). 
  • Systematicky věnujte péči osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků a jejich vzájemným vztahům. Je to plnohodnotná součást vzdělávacích aktivit.
  • Při jednání s žáky a rodiči důsledně volte vstřícnou a přátelskou respektující komunikaci.
  • Při vzdělávání žáků s rizikem školního neúspěchu či obtíží v sociální interakci důsledně usilujte o systematickou spolupráci s rodiči, případně jinými blízkými osobami. Nedoporučujte ukončení základního uměleckého vzdělávání, v případě, že ukončení vzdělávání navrhne sám žák nebo jeho zákonní zástupci postupujte citlivě a rozhodujte vždy ve prospěch žáka.
  • Volte školní akce tak, aby byly finančně, organizačně a fyzicky dostupné pro maximální počet žáků. Případně hledejte jiné způsoby, zdroje, jak umožnit i účast těch žáků, pro které tyto aktivity nejsou finančně dostupné (zájezdy, výjezdové soustředění, návštěvy kulturních akcí). Hledejte sponzory, fondy, organizace, kteří jsou schopni tyto žáky finančně podpořit.
Méně důležitá
  • Absolvujte vzdělávání/trénink zaměřené například na komunikaci, prevenci stereotypního chování, rozvoj sociálních dovedností.

úvodní vysvětlení
kritérium