Metodické doporučení ke kritériu 6.2

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

 • Pedagogům, kteří mají problémy s  realizací inkluzívního vzdělávání ve své třídě nebo skupině (žák, který narušuje výuku, nedosahuje vzdělávacího pokroku, má problémy se socializací), zajistěte včasnou a funkční pomoc, která problém napomůže řešit (možnost konzultace s odborníky, mentoring kolegy se zkušeností s inkluzivním vzděláváním, sebevzdělávání aj.).
 • Ke každému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků mimořádně nadaných, přistupujte individuálně, zajistěte pro pedagogy informace o konkrétních formách jejich přímé podpory. 
 • Monitorujte a vyhodnocujte průběh a výsledky vzdělávání každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků mimořádně nadaných, a v případě potřeby zajistěte optimalizaci formy nebo rozsahu podpory (v případě potřeby i ve spolupráci s odborníky). 
 • Na základě vyhodnocování průběhu a výsledků vzdělávání přijímejte a vyhodnocujte opatření, která podporují maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu každého žáka.
 • Ve strategických cílech školy věnujte dostatečnou pozornost práci s žáky nadanými, mimořádně nadanými a se speciálními vzdělávacími potřebami. Plnění těchto cílů zajistěte diferencovanou metodickou podporou a spoluprací uvnitř školy (vedení školy, učitelé, v případě potřeby externí odborníci). Využívané postupy průběžně vyhodnocujte a upravujte.

Důležitá

 • Vytvořte si síť externích odborníků a dalších relevantních institucí a využívejte jejich služeb. 
 • Systematicky vytvářejte podmínky pro efektivní vzájemnou komunikaci učitelů, podporujte vzájemné návštěvy, neformální výměnu zkušeností a inspirací.
 • V případě potřeby využívejte asistenta pedagoga, zajistěte jeho pedagogické vedení.
 • V případě, že škola obdrží doporučení ŠPZ zpracované pro základní umělecké vzdělávání, důsledně realizujte podpůrná opatření v souladu s tímto doporučením. V případě, že škola obdrží doporučení ŠPZ zpracované pro základní vzdělávání, realizujte relevantní část (výběr) podpůrných opatření uplatnitelných při výuce v základní umělecké škole ke zlepšování průběhu a výsledků vzdělávání žáka. Využívejte možnost poskytovat podpůrná opatření na úrovni školy
 • Nastavte pravidla pro účinnou spolupráci pedagogů (v případě potřeby pedagogů a externích odborníků) v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků mimořádně nadaných. 
 • V rámci procesu vlastního hodnocení věnujte přiměřenou pozornost vyhodnocování úspěšnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných a znevýhodněných skupin žáků (např. žáci cizinci, romští žáci, žáci se socioekonomickým nebo sociokulturním znevýhodněním).
Méně důležitá
 • Absolvujte vzdělávání zaměřené na poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným.

úvodní vysvětlení
kritérium