Doporučení pro zlepšení vyhodnocování úspěšnosti žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve spolupráci s pedagogy využívejte funkce školních informačních systémů ke sledování vzdělávacího pokroku (splnění závazných ročníkových výstupů) a vyhodnocování posunu žáků při vzdělávání v průběhu školního roku i v delším časovém období (oblasti žákova posunu/stagnace).
  • Využívejte externího hodnocení vzdělávacích výsledků, oceňujte jeho nezávislost a pohled z vnějšku, jeho přínos využívejte pro případné úpravy vnitřního systému hodnocení.

Důležitá

  • Podporujte spolupráci pedagogů v rámci jednotlivých oborů přípravného i základního studia obou stupňů a metodických orgánů školy, zaměřenou na zkvalitňování dosahovaných vzdělávacích výsledků. Komunikujte, sdílejte zkušenosti a dobrou praxi, přijímejte strategie pro další posun. 
  • Na základě nových zkušeností o problematice diskutujte a provádějte další dílčí kroky ve školou aktuálně prováděném vyhodnocování.
  • Při vyhodnocování doporučení ke zlepšování výsledků vzdělávání spolupracujte se školskými poradenskými zařízeními (práce s žáky s podpůrnými opatřeními), případně se školním poradenským pracovištěm v kmenové škole, v níž se žák vzdělává.
Méně důležitá
  • Vyhledávejte a pedagogickým pracovníkům umožňujte cílené vzdělávání (DVPP) v této oblasti, zejména zaměřené na odstraňování příčin školního neúspěchu. 

úvodní vysvětlení
kritérium