Doporučení pro zkvalitnění hodnocení v souladu s cíli

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Podporujte vytváření a využívání ověřovacích nástrojů pro hodnocení dosahovaných výsledků vzdělávání v rozsahu uvedeném v ŠVP, vytvářejte podmínky pro zkvalitňování hodnotícího systému vaší školy. Zapojte kromě vedení školy také metodické orgány školy (např. metodická uskupení, předmětové týmy) i jednotlivé pedagogy (např.  výstupy projektů, portfolia, úspěšnost při přijímání absolventů).

Důležitá

  • Systematicky a cíleně vyhodnocujte dosahované výsledky dle ŠVP.
  • Využívejte možnosti externích zjišťování výsledků (např. soutěže, hodnocení ČŠI, případně jiná externí šetření).
Méně důležitá
  • Zapojte se do výměny zkušeností s dalšími školami v oblasti hodnocení výsledků žáků.

úvodní vysvětlení
kritérium