Doporučení pro zkvalitnění systému sledování výsledků vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

 • Podporujte spolupráci pedagogických pracovníků napříč celým pedagogickým sborem, zaměřenou na práci s výsledky žáků, koordinovanou vedoucími oddělení a komplexně vyhodnocovanou vedením školy. 
 • Respektujte možné mezioborové rozdíly a sjednoťte nastavená interní kritéria hodnocení ve studijních zaměřeních jednotlivých oborů s podobným charakterem. 
 • Posilujte vzájemnou komunikaci o dosahovaných výsledcích, poskytujte o nich zpětnou vazbu a dále s nimi pracujte.
 • Nastavte efektivní systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Nastavte společně cíle, kritéria, ukazatele a nástroje hodnocení.
 • Využívejte možností interního ověřování výsledků vzdělávání žáků. V souladu se stanovenou filozofií školy a dle možností a schopností žáků je zapojujte do akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností (např. koncerty, výstavy, přehlídky). 
 • Informace a zkušenosti z dosažených výsledků žáků využívejte k efektivním opatřením pro jejich další rozvoj.

Důležitá

 • Zajistěte systémové předávání informací o výsledcích žáků všem relevantním pedagogickým pracovníkům, žákům i jejich rodičům.
  Zaměřte se na sledování pokroku a pokroku jednotlivých žáků ve vztahu s výsledky jejich učení (např. forma žákovských portfolií).
 • Dle potřeby aktualizujte Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu a Zásady a způsob hodnocení žáků v ŠVP.
Méně důležitá
 • Využívejte zkušenosti pedagogických pracovníků, kteří dlouhodobě dosahují kvalitních vzdělávacích výsledků žáků, podporujte hospitační činnost ostatních pedagogů v jejich hodinách a na veřejných prezentacích výsledků.
 • Využívejte a sdílejte poznatky z dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále „DVPP“), ze studia odborné literatury a z dalších dostupných informačních zdrojů. Podporujte diskuzi a participaci pedagogických pracovníků při sestavování plánu DVPP a umožněte učitelům sdílet vzájemné postřehy z DVPP.
 • Účastněte se vzdělávacích akcí v rámci DVPP tematicky zaměřených na hodnocení výsledků vzdělávání žáků a na hodnocení jako jednu z důležitých podmínek učení a průběžného zlepšování vzdělávacích výsledků žáků. 

úvodní vysvětlení
kritérium