Doporučení pro zkvalitnění sociálního rozvoje

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve výuce využívat výukové aktivity vedoucí k budování vzájemnému respektu, spolupráci, přijímání a uzavírání kompromisů apod.
  • Cíleně vytvářejte nebo vhodně využívejte reálné situace ve výuce (řešení výchovných problémů, modelování vhodného chování) pro rozvoj žáků v oblasti sociálních kompetencí.
  • V kolektivní výuce (např. orchestry, sbory) žákům umožněte, aby se podíleli na stanovení společných pravidel a norem.
 

Důležitá

  • V závislosti na podmínkách školy vyčleňte personální kapacity pro metodické vedení a kolegiální podporu (interní i externí mentoři, konzultanti) pedagogů v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje žáků.
  • Zaměřujte aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovných problémů mj. na rozvíjení osobnostních a sociálních kompetencí žáků.

úvodní vysvětlení
kritérium