Podpora pro rozvoj zájmu pedagogů o inovace ve výuce

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte plán DVPP tak, že nedílnou součástí je vzdělávání podle potřeb plynoucích z osobní reflexe jednotlivých pedagogů.
  • Využívejte digitální informační zdroje k získávání volně dostupných a šiřitelných informací, poznatků a zkušeností z realizovaných inovačních projektů hrazených z veřejných zdrojů.

Důležitá

  • Oceňujte aktivní vyhledávání vzdělávacích aktivit naplňujících potřeby plynoucí z reflexe.
  • Vytvářejte prostor pro využití inovativních poznatků získaných samostudiem (týmy, metodická sdružení, školní konference, workshopy…).
  • Podporujte účast pedagogů na vzdělávacích akcí různého typu (odborných kurzech, přednáškách, odborných konferencích workshopech) zaměřených na inovace v pedagogice i didaktice, s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky nadanými, aplikaci nových výukových metod a organizačních forem.
Méně důležitá
  • Využívejte příležitosti k odborným stážím pedagogů v ČR i v zahraničí.

úvodní vysvětlení
kritérium