Doporučení pro zkvalitnění přístupu pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Buďte vzorem žákům svým vystupováním, chováním a jednáním.
  • Povzbuzujte pedagogy k vytváření a realizaci společných výukových projektů.

Důležitá

  • Povzbuzujte pedagogy k motivování a podpoře zapojení žáků do aktivit, kterými se podílejí na životě obce (reprezentace školy na veřejnosti, spolupráce mez školami v obci, aktivity starších žáků ve vztahu k mladším apod.)
  • Podporujte náměty a aktivity, se kterými žáci přicházejí, např. zlepšování prostředí školy a prezentace prací žáků (žáci se podílí na výzdobě školy, rozhodují o prezentaci prací na místě k tomu určeném apod.).
Méně důležitá
  • Zapojujte pedagogy do projektů rozvíjejících jejich kompetence v oblasti výchovy k demokracii. 
  • Využívejte vzdělávací akce pro celé pedagogické sbory zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a demokratických principů.

úvodní vysvětlení
kritérium