Doporučení pro podporu pedagogů při rozvíjení kompetencí žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Podporujte prostor pro vyjádření a obhájení názorů žáků na záležitosti, které se jich týkají, a to včetně možnosti prezentovat navrhovaná řešení.  
  • Vytvářejte společně se žáky zásady chování a práce v kolektivních předmětech.
  • Podporujte společné činnosti žáků rozdílného věku, schopností a dovedností.

Důležitá

  • Zapojujte žáky do příprav a realizace školních akcí. 

úvodní vysvětlení
kritérium