Doporučení pro zkvalitnění spolupráce a vzájemné podpory pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Oceňujte a podporujte aktivity, kde dochází k vzájemné spolupráci pedagogů, předávání si znalostí a zkušeností.
  • Oceňujte, když pedagogové dokáží povýšit význam spolupráce v zájmu kvality výchovně vzdělávacího procesu nad osobními ambicemi.

Důležitá

  • Podporujte mezioborovou kooperaci; oceňujte její pozitivní vnímání pedagogy pro komplexní vzdělávání.
  • Oceňujte, když pedagogové pozitivně vnímají význam vzájemných hospitací.
  • Podle podmínek školy podpořte řešení problémů otevřeně a bez zbytečného odkladu
Méně důležitá
  • Využívejte potenciálu vzdělávacích akcí pro celé pedagogické sbory, zejména jsou-li zaměřené na rozvoj sociálních dovedností. 
  • Podporujte sdílení informací s kolegy, kteří se zúčastnili konferencí, workshopů, školení či seminářů zaveďte jako normu, vytvářejte k tomu příležitosti.

úvodní vysvětlení
kritérium