Doporučení pro zkvalitňování podmínek

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Sledujte nové technologie a novinky využitelné ve vyučovaných oborech, modernizujte a aktualizujte vybavení učeben jednotlivých oborů (ateliéry, taneční sály, zkušebny, koncertní sál apod.)  
  • Doplňujte a obnovujte fond hudebních nástrojů, techniku pro výtvarné činnosti, audiovizuální techniku pro využití ve výuce apod.
  • Zajišťujte pravidelnou údržbu hudebních nástrojů a funkčnost využívaných strojů a veškeré techniky.
Méně důležitá
  • Využívejte možnosti elektronického vedení evidence majetku a materiálního vybavení (například systém čárových kódů apod.). 
  • Zajišťujte funkčnost a bezpečnost materiálně technické vybavení jasným stanovením odpovědnosti pracovníků i pravidelnou údržbou, kontrolami a revizemi. 
     

úvodní vysvětlení
kritérium