Doporučení pro zajištění souladu řízení s právními předpisy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Včas reagujte na změny právních předpisů a aktualizujte interní předpisy při jejich změně. Prokazatelně s nimi seznamujte zaměstnance, žáky i jejich rodiče.

Důležitá

  • Využívejte všechny dostupné formy dalšího vzdělávání v oblasti právních předpisů včetně samostudia, prezenčních i distančních vzdělávacích akcí.

úvodní vysvětlení
kritérium