Doporučení pro provádění vlastního hodnocení/autoevaluace školy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

 • Vytvořte jednoduchý efektivní systém evaluace jednotlivých oblastí školy (např. pedagogického procesu, personálního řízení) s nastavením časových období, reálných ukazatelů, nástrojů a způsobů k vyhodnocování získaných informací.
 • Při evaluaci vycházejte také z kapitoly vlastní hodnocení školy ve školním vzdělávacím programu.
 • Vyhodnocujte vize a strategie stanovené ve školním vzdělávacím programu.

Důležitá

 • Zapojujte do promyšleného a systematicky plánovaného procesu autoevaluace maximum pracovníků školy. Dejte najevo, že vás zajímají názory a zkušenosti každého v týmu.
 • Využijte proces a výsledky vlastního hodnocení k tomu, aby jednotliví pedagogičtí pracovníci lépe porozuměli svým schopnostem a dostali příležitost je využít optimálním způsobem v odpovídajících rolích a specializovaných činnostech. Pomozte lidem najít a rozvíjet v sobě to nejlepší. 
 • Dokumentujte poznatky z evaluace školy (např. samostatný dokument, součást jiných interních dokumentů).
Méně důležitá
 •  Stále připomínejte všem, že hlavním smyslem vlastního hodnocení školy je zlepšování ať už v oblasti jednotlivých vzdělávacích činností nebo v oblasti výsledků a jejich prezentace. Společně vytvářejte učící se společenství.
 • Využívejte pro zlepšování svého systému vlastního hodnocení příklady inspirativní praxe jiných úspěšných škol.

  úvodní vysvětlení
  kritérium