Doporučení pro spolupráci s obcí, regionem

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zajišťujte sami nebo se spolupodílejte na zajišťování společensky prospěšných akcí a aktivit pro obec, region, příp. i ve spolupráci se školami, zřizovatelem, sociálními partnery, veřejností.
  • Mějte na paměti, že účast žáků na těchto akcích musí být vždy smysluplná a odůvodnitelná vzhledem k vzdělávacím cílům školy. Nebojte se partnerům spolupráci i odmítnout s vysvětlením důvodů (poslání školy jako vzdělávací instituce, odlišný pedagogický záměr, časová náročnost přípravy akce v nesouladu se vzdělávacím obsahem apod.).

Důležitá

  • Spolupracujte s místními organizacemi a spolky, např. knihovnami, muzei, ekocentry a infocentry. Sledujte nabídky spolupráce v regionu.

úvodní vysvětlení
kritérium