Doporučení pro zajištění úrazové prevence

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zpracujte funkční systém úrazové prevence, který vychází z aktuálního znění právních předpisů, podmínek školy, rozpoznaných rizik a vyskytujících se úrazů. Na základě zkušeností tento systém průběžně aktualizujte a berte v úvahu novelizace právních předpisů.

Důležitá

  • Pravidelně seznamujte žáků s možnými riziky a nebezpečnými situacemi, se kterými se mohou setkat, a prakticky nacvičujte správné chování v různých krizových situacích.
  • Využívejte spolupráci s policií, školiteli v požární ochraně a BESIP, zdravotnickými zařízeními apod. V rámci prevence využívejte odborníky na zdravotnickou tematiku (např. školení první pomoci, prevence úrazů, podpora zdravého životního stylu pro žáky i zaměstnance).

úvodní vysvětlení
kritérium