Doporučení pro zajištění bezpečí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zajistěte bezpečné prostředí (fyzické, psychické i sociální) pro vzdělávání i při společných akcích (např. dozory na chodbách, vybavení interiéru učeben vhodným uspořádáním nábytku, vstup do školních prostor apod.).
  • Zařaďte mezi „bezpečné prostředí“ i atmosféru školy, kde mají všichni zúčastnění možnost bez obav vyjadřovat své názory a postoje.   

Důležitá

  • Identifikujte možná rizika a případná ohrožení (fyzická, psychická a sociální) plynoucí z podmínek a prostředí školy. Smyslem je zvýšit bezpečnost nikoli administrativu. 
  • Na základě identifikovaných rizik v teoretické i praktické výuce (např. provozních řádů pracovišť odborného výcviku, tělocvičny, odborných učeben) stanovte smysluplná a proveditelná preventivní opatření a jejich účinnost pravidelně vyhodnocujte.  
  • Společně se zaměstnanci, žáky (např. prostřednictvím žákovských samospráv apod.), příp. i rodiči a dalšími zúčastněnými osobami navrhujte zlepšování v oblasti podmínek fyzického, psychického a sociálního bezpečí a tyto návrhy postupně realizujte.
     
Méně důležitá
  • Stanovte, zveřejněte a prosazujte pravidla pro vstup a pohyb cizích osob ve škole.

úvodní vysvětlení
kritérium