Doporučení pro komunikaci pravidel

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Věnujte se podpoře efektivní komunikace uvnitř i vně školy. Nastavte jednoduchá a srozumitelná pravidla, používejte ověřené prostředky (schránka důvěry, školní časopis apod.), ale i moderní on-line komunikační nástroje včetně sociálních sítí. 
  • Vytvářejte podmínky pro zapojení zástupců jednotlivých aktérů vzdělávání ve škole do tvorby pravidel, která budou upravovat jejich působení ve škole, a společně tak kultivujte vnitřní kulturu školy.

Důležitá

  • Vyhodnocujte kvalitu vnitřní i vnější komunikace. Získávejte zpětnou vazbu od pedagogů, žáků i jejich rodičů (např. dotazníkovým šetřením, sociometrickým šetřením ve třídách, supervizí externího subjektu).
  • Zajistěte materiální vybavení umožňující využívat vnitřní komunikační systém (vybavení kabinetů a tříd výpočetní technikou, plně funkční zasíťování pro přenos dat). 
  • Při vytváření souboru pravidel a vnitřních předpisů a dokumentů usilujte o jejich jasnost a srozumitelnost tak, aby se s nimi mohli ztotožnit všichni spolupracovníci i žáci školy.

úvodní vysvětlení
kritérium